วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

           วัดตาลวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ บ้านเหล่าแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก เลขที่ ๓๕๗๔ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พศ.๒๔๗๗ และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง
           วัดตาลวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านเหล่าแขม ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระหมมี
รูปที่ ๒ พระสน
รูปที่ ๓ พระอินทา
รูปที่ ๔ พระคำพัน
รูปที่ ๕ พระเรียม
รูปที่ ๖ พระปิว
รูปที่ ๗ พระบอน พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๙๕
รูปที่ ๘ พระพล พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๐
รูปที่ ๙ พระพรมา  ฐิตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๗
รูปที่ ๑๐ พระอ่อน ชาคโร พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๓๑
รูปที่ ๑๑ พระจำรูญ กนฺตสาโร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๓๔๘